Privacy Statement Asin-Coaching

Dit is het privacy statement van Asin-Coaching gevestigd aan de Veldbeeklaan 69, 6715 GZ te Ede en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy statement.

E.A.M. Wattimena is de verantwoordelijke m.b.t. gegevensbescherming binnen Asin-Coaching en is te bereiken via info@asin-coaching.nl en/of via 06 82802588.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, of aan ons door derden worden verstrekt met uw toestemming. Bijvoorbeeld de gemeente waar u gehuisvest bent (sociaal team of WMO). Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken gegevens overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Asin-Coaching is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen de u en Asin-Coaching bepalen welke persoonsgegevens worden, met welk doel en op welke manier verwerkt of gedeeld mogen worden. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

De te leveren diensten

De diensten die wij leveren zijn individuele begeleiding en of coachingstrajecten en worden, met uw toestemming of op uw verzoek, door de gemeente bij Asin-Coaching ingekocht. U heeft hier toestemming aan de betreffende opdrachtgever (Gemeente of Sociaal Team) voor gegeven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Asin-Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Asin-Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

– financiële gegevens

-diagnoses en/of behandelingen. Deze kunnen door opdrachtgever (bijvoorbeeld WMO) aangegeven worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Asin-Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om diensten goed te leveren

– Diagnoses of behandeling zijn van belang om de juiste dienst te kunnen leveren. Deze worden door de opdrachtgever (bijv. WMO) met uw toestemming doorgegeven. De geleverde dienst wordt daarop door de opdrachtgever ingekocht (maatwerk). Dit bepaalt dus de zwaarte van de te leveren dienst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Asin-Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Asin-Coaching deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (Wmo, CJG, Sociaal Team, SVB, boekhouder) als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens (bijvoorbeeld de boekhouder). Asin-Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Asin-Coaching uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Hiervoor heeft (of moet) u een toestemmingsformulier invullen waarop u expliciet aangeeft met wie wij gegevens mogen delen of welke gegevens wij mogen verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Asin-Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat

deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Asin-Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@asin-coaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Asin-Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Asin-Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of mail naar info@asin-coaching.nl

Uw gegevens worden opgeslagen in een cliëntenregistratiesysteem Zilliz. Dit is een software programma die in de Cloud werkt. Uw gegevens worden niet opgeslagen op de harde schijf van een laptop, er is geen papieren dossier. Alle papieren documenten die u heeft aangeleverd of die u getekend heeft worden of teruggegeven of vernietigd. Alles wordt digitaal opgeslagen. U kunt geautoriseerd worden om mee te kijken in uw cliëntendossier in Zilliz. Hiervoor krijgt u dan uw eigen inloggegevens. Daarnaast worden gegevens gebruikt in een boekhoudsysteem Snelstart om facturen te kunnen genereren en ze aan de klant toe te sturen. Ook deze gegevens worden in de Cloud opgeslagen. Ten slotte is er een verwerkersovereenkomst met Administratiekantoor Boot, Loon en financiele administratie te Veenendaal (www.bootadministratie.nl) die zorgdraagt voor de financiële administratie.

Sluit Menu